کازیه های لوکس

کازیه اسناد لوکس – سازماندهی نامه ها (کاغذ) روی میز. کازیه های چوبی و چرمی – دست ساز.