لوازم جانبی نقشه

لوازم جانبی نقشه های چوبی روی دیوار مانند پرچم کشورها، بناهای تاریخی، پین های فشاری، رویدادهای خاص و موارد دیگر.