نقشه جهان برای بچه ها

نقشه جهانی برای بچه ها با حیوانات - نقشه چوبی کودکان روی دیوار به عنوان تزئین دیوار چوبی. رنگ صورتی یا آبی.