دستبند LED دار

دستبندهای LED - حساس به صدا، چشمک زن با توجه به ضربات موسیقی. مرکز توجه و ستاره هر مهمانی باشید.